CHÍNH SÁCH LƯU KHO

Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam và có thông tin tới Khách hàng trên 1 trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Kho VN nhận” trên đơn); Unich Express đã thông báo tới Khách hàng theo thông tin đăng ký trên hệ thống.

Thời điểm bắt đầu tính hàng lưu kho: Tính từ thời gian kiện hàng về kho cho đến thời điểm khách hàng tạo yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH ) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi “Yêu cầu giao”

Unich Express có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian 5 ngày, sau 5 ngày Unich Express bắt đầu tính phí lưu kho

*Ví dụ: Thời gian nhập kho tại Việt Nam là 12:00 am ngày 04/11, đến 12:00 am ngày 9/11 Unich Express lưu kho miễn phí, sau 12:00 am ngày 9/11 chúng tôi bắt đầu tính phí lưu kho cho kiện.

Tính phí lưu kho:

Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên sẽ được tính phí lưu kho.

Mức phí lưu kho áp dụng là: 2.000 vnd/kg/ngày.

Phí lưu kho của đơn hàng sẽ được tính bằng tổng phí lưu kho của các kiện thuộc đơn hàng, phí lưu kho của đơn hàng sẽ được tính gộp vào Giá trị đơn hàng.

**Thanh lý hàng hóa: 

Hàng hóa lưu kho quá 10 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho Unich Express sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

** Lưu ý:

– Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, Unich Express vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 10 ngày theo quy định chung.

– Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, Unich Express sẽ sắp xếp giao hàng và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.

– Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng giao cho khách hàng.